How-to-make-Contract-DIY

ร่างสัญญาง่ายๆได้ด้วยตัวเองทำอย่างไร (How to make Contract DIY)

มือใหม่หลายคนที่พึ่งเข้ามาอยู่ในวงการนักธุรกิจ จะต้องมีการซื้อขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป งานบริการ หรือสั่งของออนไลน์มาขายจากโรงงาน จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าอยู่เสมอ ซึ่งหลายๆคนชะล่าใจ