11 ข้อสำคัญ กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ เริ่มใช้งาน 4 ส.ค.58!!

ในลิขสิทธิ์ ตอนที่ 1 ผมได้เขียนถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นที่ลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองไปแล้ว ในครั้งนี้จะขอพูดถึงคำนิยามต่างๆของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับว่าแต่ละประเภทหมายถึงอะไรบ้าง

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับ 2558 ตอนที่ 2

ในลิขสิทธิ์ ตอนที่ 1 ผมได้เขียนถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นที่ลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองไปแล้ว ในครั้งนี้จะขอพูดถึงคำนิยามต่างๆของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับว่าแต่ละประเภทหมายถึงอะไรบ้าง

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับ 2558 ตอนที่ 1

ลิขสิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องนำไปจดทะเบียนกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น โดยการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ได้จะต้องเป็นการสร้างสรรค์งานประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์