ความเชี่ยวชาญ

บุคคลากรของทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านกฎหมาย ธุรกิจและการลงทุน สามารถให้คำแนะนำ ให้บริการและช่วยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทของท่านได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทของเราได้รับความเชื่อถือจากทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในธุรกิจต่างๆมากมายจนประสบความสำเร็จ โดยทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องธรรมภิบาลในการดำเนินกิจการทั้งต่อลูกค้า บริษัท และสังคม

ความจริงใจต่อลูกค้า

การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นเปรียบลูกค้าเสมือนหุ้นส่วนและเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ ความจริงใจต่อลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจระหว่างกันเดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สูงสุด

ประวัติบริษัท

บริษัท สแตรนด์ แอนด์ เกรท จอร์จ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาธรเหนือ กรุงเทพฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยทนายพงศกร มาตระกูล ทนายความผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและคุณกวิน สุวรรณตระกูล นักการตลาดและนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคารร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วยเป้าหมายในการให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลให้กับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการและศัยภาพของบริษัท จึงมีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากที่ปรึกษาทางกฎหมายไปสู่การเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงินระดับบุคคล โดยร่วมกับ คุณพรชัย วิไลสกุลยง นักวางแผนทางการเงินการลงทุนระดับประเทศร่วมให้บริการทางธุรกิจ นอกจากนี้ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตจึงได้ร่วมกับ คุณอภิชาติ คำทุ่น และทีมงานนักพัฒนาเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการ อันไปสู่การรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ Finlawtech

ความหมายของ Finlawtech

  • Fin (Finance) การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
  • Law (Legel) การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ
  • Tech (Technology) การพัฒนาองค์กรไปสู่การใช้เทคโนโลยี

ถ้าคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฏหมาย การเงิน และ ไอที

เรามีความเป็นมืออาชีพ ที่มีลูกค้ามากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
วิสัยทัศน์

บริษัทมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยดังนี้

  • การให้บริการที่มีคุณภาพ มีความตรงไปตรงมาและเป็นบริษัทคู่คิดกับผู้ประกอบการในประเทศไทย
  • การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของผู้ประกอบการครบวงจร
  • การให้บริการงานที่ทางบริษัทเห็นว่ามีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและจริยธรรมต่อสังคม
  • การรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า การตอบแทนผลประโยชน์ของคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมการสร้างสังคมที่ดี